,,Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų.
Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinosi –
nesišaipo. O, knygos, jūs vienintelės esate dosnios ir laisvos, jūs duodate visiems prašantiems
 ir išlaisvinate visus ištikimai jums tarnaujančius.“                               Rychard de Bury                                                                                                                                                                                                                             

 

  


 

 Adresas:

,,Ąžuolo''  progimnazija

Kęstučio g.45

Prienai

LT59129

Telefonas: 831951118

 

Apie Informacinio centro veiklą

 

   Biblioteka dirba nuo 7.30 iki 15.30 val.

 

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 •  Automatizuotas skaitytojų aptarnavimas pagal programą MOBIS.
 •   Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos darbams atlikti.
 •   Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas.
 •  Individuali pagalba moksleiviams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 •  Moksleivių mokymas naudotis visais galimais informacijos šaltiniais, pagal jų pageidavimus ir galimybės reikalingos literatūros paruošimas.
 •  Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 •  Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Spaudinių išdavimas į namus.
 • Naudojimas spaudiniais skaitykloje.
 • Pagalba organizuojant bibliotekoje darbelių, piešinių parodas.
 • Dalyvavimas bibliotekoje organizuojamose renginiuose, šventėse.
 • Naudojimas kompiuteriu ir internetu.

 

SVARBIAUSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

 • MOKYKLOS KNYGOS FONDAS YRA MOKYKLOS TURTAS, IR JUO GALI NAUDOTIS VISI MOKYKLOS MOKSLEIVIAI, MOKYTOJAI, KITI MOKYKLOS DARBUOTOJAI.
  ENCIKLOPEDIJOS, ŽODYNAI, ŽINYNAI, VIENINTIELIAI LEIDINIŲ EGZEMPLIORIAI Į NAMUS NEIŠDUODAMI.
 • SAUGOKITE PASIIMTAS IŠ BIBLIOTEKOS KNYGAS.
 • PRARADĘS AR NEPATAISOMAI SUGADINĘS SPAUDINĮ, SKAITYTOJAS PRIVALO JĮ PAKEISTI TOKIU PAT ARBA ATLYGINTI JO VERTĘ.
 • RINKDAMIESI KNYGAS, LENTYNOSE JŲ NASUKEITINĖKITE VIETOMIS.
 • MOKSLEIVIS AR MOKYTOJAS, IŠVYKDAMAS IŠ MOKYKLOS, PRIVALO ATSISKAITYTI SU BIBLIOTEKA.
 • BIBLIOTEKOJE LAIKYKITĖS TYLOS IR TVARKOS.


Informacinio centro vizija - atviras ir šiuolaikiškas informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos „MOBIS" naudojimas.
 
Pagrindiniai mokyklos Informacinio centro tikslai ir uždaviniai:


  Aktyvus dalyvavimas kintančiame mokymosi procese.
 Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
 Savo fondais ir veikla dalyvauti mokyklos ugdymo procese.
  Bibliotekos teikiamų paslaugų nuolatinis plėtimas ir tobulinimas.
  
 Informacinio centro struktūra:


  abonementas;
 tylioji skaitykla (28 vietos);
  internetinė skaitykla (5 kompiuterizuotos vietos)
 
Bibliotekoje esantis leidinių fondas:


  Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
  Vaikų literatūra;
  Mokslo, populiarioji literatūra;
 Audio, video medžiagos fondas;
  CD ir mokomųjų programų fondas.
 

Techninės ir informacinės komunikacijos priemonės:

 

7 kompiuteriai;
 2 spausdintuvas;
  Skeneris;
  Internetas;
 Televizorius;
 Vaizdo grotuvas;
   multimedijos projektorius;
   nešiojamas kompiuteris;
  Kita techninė įranga.

 

Skaitytojai gali:


  Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais,

kompiuteriniais diskais, kasetėmis ir kitais turimais dokumentais.
 Naudotis internetu.
  Dirbti kompiuteriais.
  Naudotis spausdintuvu, skeneriu ir kopijavimo aparatu.

 
 
,,Ąžuolo‘‘ pagrindinės mokyklos biblioteka įkurta 1987 m. 2003 m. persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kuriose yra dvi skaityklos ir abonementas .
Informacinio centro tikslas - visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybės savarankiškam tobulėjimui.
Be bibliotekinės informacinės veiklos, organizuojamos informacinės pamokos, dalyvaujama įvairiuose projektuose... Skaitykloje komplektuojama naujausia bibliografinė - informacinė literatūra, žodynai, žinynai, enciklopedijos.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalijasi patirtimi su kolegomis.
Biblioteka viena pirmųjų rajone įkūrė Informacinį centrą. Naudojamasi interneto paslaugomis.
Nuolat seka ir raštu (mokytojų informaciniame stende) bei žodžiu informuoja mokytojus apie naujausią metodinę literatūrą, vadovėlius, mokymo priemones.
Teikia profesinio informavimo paslaugas moksleiviams interneto technologijų priemonėmis.
Žodžiu teikia atsakymus į bibliotekos vartotojų bibliografines užklausas, informuoja juos apie teikiamas paslaugas.
Konsultuoja lankytojus informacijos ir dokumentų paieškos klausimais.
Užtikrina sąlygas informacijos paieškai internete, kompaktiniuose diskuose, atviros prieigos duomenų bazėse.
Supažindina visus naujai atvykusius mokinius, darbuotojus su Informacinio centro naudojimosi taisyklėmis.