,,Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų.
Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinosi –
nesišaipo. O, knygos, jūs vienintelės esate dosnios ir laisvos, jūs duodate visiems prašantiems
 ir išlaisvinate visus ištikimai jums tarnaujančius.“                               Rychard de Bury                                                                                                                                                                                                                             

 

  


 

 Adresas:

,,Ąžuolo''  progimnazija

Kęstučio g.45

Prienai

LT59129

Telefonas: 831951118

 

PATVIRTINTA

 

                                                                                  Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos 

                                                                               Direktorės  2015m. 04- 21  d. 

                                                                   įsakymu Nr. V-99

 

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO‘‘ PROGIMNAZIJOS INFORMACINIO CENTRO

 

BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ ĮKAINOJIMO 

 

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos bibliotekos (toliau – progimnazijos biblioteka) fondo dokumentų, įkainojimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, darbo organizavimą, teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Komisija yra sudaroma, atnaujinama ir keičiama Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos direktorės įsakymu. 

3. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kultūros ministro patvirtintais teisės aktais, progimnazijos direktorės įsakymais bei šiais nuostatais.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  

4. Komisijos veiklos uždaviniai: 

4.1. Įvertinti ir įkainoti dokumentus, kuriuos progimnazijos biblioteka: 

4.1.1. gauna kaip dovanas iš juridinių bei fizinių asmenų; 

4.1.2. gavus dokumentus vietoj vartotojų prarastų bibliotekos dokumentų; 

4.1.3. gavus dokumentus be lydimųjų dokumentų. 

5. Komisija atlieka tokias funkcijas: 

5.1. Komisijos nariai susipažįsta su naujai gautais neįkainotais dokumentais. 

5.2. Įkainoja pateiktus dokumentus vadovaudamiesi Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta Dokumentų įkainojimo metodika.

 

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisijos sudėtis tvirtinama Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos direktorės įsakymu.

 7. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, posėdžių protokolus rašo komisijos sekretorius. 

8. Komisija įvertina ir įkainoja dokumentus patvirtindami tai Dokumentų gavimo akte. Gavimo akto vardinį sąrašą pasirašo visi komisijos nariai. 

9. Komisijos narių nuomonei išsiskyrus, skirtingos narių nuomonės ir nutarimas protokoluojamas. Sprendimas priimamas balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

 

IV. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

10. Komisija turi teisę: 

101. Iš progimnazijos bibliotekos gauti dokumentus ir informaciją, susijusią su naujais dokumentais; 

10.2. Konsultuotis su mokyklų bibliotekas kuruojančiais specialistais. 

10.3. Sistemingai ugdyti Komisijos narių profesionalumą, tobulinti gaunamų dokumentų įkainojimo ir nurašymo metodiką. 

11. Komisijos nariai atsako už šiuose nuostatuose numatytų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

 

 

 

_____________________________

 

 

                                                                                

PATVIRTINTA

                                                                                       Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos

                                                                                        Direktorės  2015m.04- 21 d.

                                                        įsakymu Nr. V-99

 

 

 

 

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO‘‘ PROGIMNAZIJOS INFORMACINIO CENTRO

 

DOKUMENTŲ ĮKAINOJIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

                    1. Bibliotekos fondo dokumentų įkainojimo metodika (toliau – metodika) nustato Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos bibliotekos (toliau – bibliotekos) spaudinių ir kitų dokumentų (toliau – dokumentų) kainos nustatymo metodiką.

 

                   2. Bibliotekoje yra įkainojami fizinių ir juridinių asmenų teikiami (dovanojami) dokumentai. Dokumentų įkainojimo metodika nustato paramos būdu gautų, be lydimųjų dokumentų gautų bei gavus dokumentus vietoj vartotojų prarastų bibliotekos dokumentų leidinių vertę, vartotojų prarastų bibliotekos leidinių (gautų ir išleistų iki 1993 m. birželio 25 d.) kainas.

 

                  3. Dokumentų įvertinimo kainas nustato Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos direktorės įsakymu sudaryta nuolat veikianti Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos bibliotekos dokumentų ir vadovėlių nurašymo, įkainojimo komisija (toliau – komisija).

 

                   4. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos bibliotekų įstatymu (Žin., 2004, Nr.120-4431), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74) Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 61-1818), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ įsakymu ir Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos bibliotekos nuostatais, Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos bibliotekos apsaugos nuostatais.

 

 

II. DOKUMENTŲ ĮKAINOJIMO TVARKA

 

                  5. Gautų (dovanotų) dokumentų kainos nustatomos pagal paramos davėjo perdavimo (lydimuosiuose) dokumentuose nurodytą perduodamų dokumentų kainą.

 

                    6. Be lydimųjų dokumentų gauti ir (arba) anonimiškai dovanoti, gauti vietoj vartotojų prarastų bibliotekos dokumentų leidiniai įvertinami vadovaujantis įvertinimo komisijos sprendimu. Dokumento kaina turi atitikti dovanojamo dokumento tikrąją vertę, nustatomą pagal įvertinimo kriterijus.

 

                  7. Tuo atveju, kai be lydimojo dokumento įsigyto leidinio kaina šalies oficialiąja valiuta yra įrašyta jo leidimo duomenyse arba patvirtinama dovanojančio asmens leidinio įsigijimo dokumentu (prekių čekiu, sąskaita-faktūra ar pan.), į bibliotekos apskaitos dokumentus kaina įrašoma leidimo duomenyse ar dovanojančio asmens pateiktuose leidinio įsigijimo dokumentuose nurodyta pinigine išraiška.

 

                  8. Bibliotekos dokumento kaina nustatoma tuo atveju, kai bibliotekos vartotojas, norėdamas atsilyginti už prarastą ant nepataisomai sugadintą dokumentą, turi žinoti jo kainą. Bibliotekos darbuotojas turi nurodyti vartotojui kainą pagal bibliotekos apskaitos dokumentų įrašus. Jei vartotojų prarasti bibliotekos leidiniai yra gauti ir išleisti iki 1993 m. birželio 25 d. - įkainojami vadovautis dokumentų įvertinimo kriterijais.

 

 

III. BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ (SPAUSDINTINIŲ IR NESPAUSDINTINIŲ)

 

ĮVERTINIMO KRITERIJAI

 

                  9.1. visuomeninė paskirtis (mokslinius, mokymo, oficialiuosius, informacinius, mokslo

                 9.2. informacijos fiksavimo būdas (rašytinius, reprodukuotus, garsinius, kompiuterinius),

                  9.3. kitos savybės, susijusios su iliustracijomis (autoriumi ir atlikimo technika);

                10. Gautų dokumentų įkainojimui vadovautis Dokumentų įkainojimo kriterijais.

                 11. Vartotojų prarastų bibliotekos leidinių (gautų ir išleistų iki 1993 m. birželio 25 d.) įkainojimui vadovautis 1951–1993 m. birželio mėn. 25 d. išleistų leidinių vertinimo kriterijais, taikomais nustatant vartotojų prarastų bibliotekos leidinių kainas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

             12. Komisija, sudaryta vadovaujantis Prienų ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos direktorės įsakymu „Dėl gimnazijos bibliotekos dokumentų ir vadovėlių nurašymo, įkainojimo komisijos“, organizuoja dokumentų įvertinimą.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­                            ___________________________________________

 


PATVIRTINTA
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos
direktorės 2012 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. V-37

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO" PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS NAUDOJIMOSI INFORMACINIU CENTRU TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS


1. Naudojimosi mokyklos informaciniu centru biblioteka taisyklės (toliau-taisyklės) nustato bendrą naudojimosi mokyklos bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. Taisyklės nustatytos vadovaujantis ,,Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442.
2. Bibliotekos fondai yra Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos turtas, saugomas įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai ir darbuotojai .
3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą, kurį sudaro ir tvirtina Kultūros ministerija.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

4. Mokyklos mokiniai ir darbuotojai (toliau – vartotojai), norėdami naudotis bibliotekoje dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
5. Mokiniai registruojasi pagal mokyklos patvirtintą mokinių sąrašą.
6. Kiekvienas vartotojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
7. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti dokumentą, pratęsti grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.).
8. Vartotojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą paimtą iš bibliotekos. Juos grąžinus, vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.
9. Vartotojai į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Mokomoji literatūra išduodama iki mokslo metų pabaigos.
10. Retos knygos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, albumai, kartografiniai, vaizdiniai ir elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje.
11. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems dokumentams į namus terminą gali nustatyti bibliotekininkas.
12. Vartotojo prašymu, naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

13. Vartotojas turi teisę:
13.1. gauti iš bibliotekos fondo dokumentus naudojimuisi į namus;
13.2. gauti informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;
13.3. pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;
13.4. lankyti bibliotekoje rengiamas parodas;
13.5. prašyti pratęsti bibliotekos dokumentų grąžinimo terminą;
13.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir internetu.
14. Vartotojas privalo:
14.1. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
14.2. gautą dokumentą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkei;
14.3. nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;
14.4. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
14.5. vadovėlius ir kitus dokumentus į biblioteką grąžinti pasibaigus mokslo metams;
14.6. bibliotekos patalpose laikytis tylos, nevalgyti, netrukdyti dirbti lankytojams ir bibliotekininkams.
15. Vartotojo atsakomybė:
15.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį ar kitą dokumentą vartotojas  privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kaina;
15.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus vadovėlius ir kitus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
15.3. mokinys, pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi , o mokyklos darbuotojas nutraukęs darbo sutartį, privalo atsiskaityti su biblioteka;
15.4. vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka. Apie prasižengimą gali būti informuoti mokytojai, tėvai ar globėjai;
15.5. mokinys, negrąžinęs grožinės ar mokomosios literatūros mokslo metų pabaigoje arba neprasitęsęs naudojimąsi jais terminą, praranda teisę naudotis biblioteka.

 

IV. VARTOTOJO  DARBO SU KOMPIUTERIAIS  TVARKA

 

16. Kompiuteriai yra mokyklos turtas, kuriuo gali naudotis visi  vartotojai.
17. Pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama lankytojams norintiems naudotis elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi.
18. Draudžiama internete naršyti neetiškus puslapius, diegti ir bandyti atsisiųstas programas, keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus.
19. Visos iškilusios darbo su kompiuteriais problemos sprendžiamos su bibliotekininkėmis.
20. Vartotojai turi laikytis tylos, tvarkos ir netrukdyti dirbti kitiems;
21. Informacijos nepalikti ant darbalaukio (nes tvarkant kompiuterius iš darbalaukio informacija ištrinama);
22. Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta paliekama tvarkinga.

 

V. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

23. Biblioteka informuoja skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas.
24. Užtikrina galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.
                                      ________________________________

     
PATVIRTINTA
Prienų ,,Ąžuolo” progimnazijos
direktorės 2012 m.spalio15 d.
įsakymu Nr. V-37

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO‘‘ PROGIMNAZIJOS INFORMACINIO CENTRO
NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos informacinio centro bibliotekos nuostatai reglamentuoja bibliotekos veiklą, uždavinius, teises, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą.
2. Biblioteka yra mokyklos kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kaupiami, tvarkomi ir saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai (toliau – dokumentai), sisteminamos ir platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių ugdymo turinį, įgyti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, brandinti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus.
3. Prienų ,,Ąžuolo“progimnazija turi biblioteką. Biblioteka yra mokyklos patalpose.
4. Mokyklos biblioteka, plėtodama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų įsakymais, kitais teisės aktais, bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekos bendraisiais ir šiais nuostatais.
5. Metodinę ir organizacinę paramą bibliotekai teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijos.


                                  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Mokyklos bibliotekos pagrindinis uždavinys – kaupti dokumentų fondą, garantuojantį galimybę mokyklai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo.
 7. Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai ugdymo programas, prenumeruoja periodinius leidinius.
 8. Biblioteka, remdamasi „Vadovėlių fondo tvarkymo instrukcija“, komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos  mokiniams.
 9. Biblioteka aptarnauja mokyklos mokinius ir darbuotojus direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.
 10. Biblioteka analizuoja dokumentų fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus dokumentus.
 11. Biblioteka informuoja skaitytojus apie gautas knygas, mokomąsias kompiuterines programas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdo mokinių informacinius gebėjimus bei informacinę kultūrą, rengia parodas, bibliografines apžvalgas, parenka literatūrą mokyklos renginių organizatoriams.

 

III. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Bibliotekos veikla planuojama mokslo metams. Atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų statistika“. Bibliotekininkas už savo veiklą atsiskaito mokyklos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms.
 13. Bibliotekoje yra visi pirminės apskaitos dokumentai (inventorinė knyga, bibliotekos dienoraštis, fondo apskaitos knyga, skaitytojų pamestų knygų apskaitos knyga, skaitytojo formuliaras) ir vadovėlių fondo apskaitos dokumentai (vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga, vadovėlių fondo apskaitos kortelė).
 14. Bibliotekos fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąją dešimtaine klasifikacija (UDK).
 15. Bibliotekos darbas ir dokumentų fondas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“.
 16 Bibliotekos fondas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“.

 

IV. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS IR VALDYMAS

 

17. Lėšas spaudiniams skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Prienų rajono savivaldybė.
 18. Bibliotekai gali būti skiriama papildomai lėšų iš savivaldybės švietimo fondo, mokyklos nebiudžetinių lėšų, taip pat organizacijų ir pavienių asmenų dovanos, labdara, parama.
 19. Bibliotekos darbuotojų etatai nustatomi vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklų tipinių etatų sąrašu“.
 20. Bibliotekininkus skiria pareigoms ir atleidžia iš jų mokyklos direktorius. Tais atvejais, kai bibliotekoje dirba du ir daugiau bibliotekininkų, vienam iš jų pavedama vadovauti bibliotekai (toliau – bibliotekos vedėjas). Prioritetas teikiamas aukštesnę kvalifikaciją turinčiam bibliotekininkui.
 21 Bibliotekininku skiriamas asmuo, turintis aukštąjį, aukštesnįjį bibliotekinį arba apmokytas dirbti šį darbą darbo vietoje stebint patyrusiam bibliotekininkui.
 22. Bibliotekos darbuotojai, suderinę su mokyklos direktoriumi kelia kvalifikaciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, apskričių ir savivaldybių bibliotekų organizuojamuose kursuose, dalyvauja bibliotekininkų pasitarimuose, seminaruose ir pan.
 23. Bibliotekininkai atsako už spaudinių fondą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 24. Bibliotekos darbo laiką tvirtina mokyklos direktorius.

 

V. BIBLIOTEKININKO TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Bibliotekininkas turi teisę, reikalauti įstaigos administracijos sudaryti normalias darbo sąlygas bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti (tinkamos patalpos, skaityklos ir saugyklos apšvietimas ir apšildymas, bibliotekos inventorius, įranga ir pan.).
27. Imtis priemonių, jog asmenys, pažeidę „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles“ atlygintų bibliotekai padarytą žalą.
 27. Organizuoti mokinių ir pedagogų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą.
 28. Palaikyti ryšius su kitų mokyklų bibliotekomis.

 

VI. BIBLIOTEKOS PATALPOS IR ĮRENGIMAS

 

29. Biblioteka privalo turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas spaudiniams saugoti bei išduoti į namus ir skaityklą skaityti spaudinius vietoje, taip pat bibliotekinę įrangą, reikalingą bibliotekos uždaviniams atlikti.
 30. Biblioteka gali būti iškeldinama į patalpas tinkamas bibliotekos funkcijoms.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Biblioteka reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
                                              ___________________________________

 

PATVIRTINTA
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos
direktorės 2012 m. spalio15 d.
įsakymu Nr. V-37

 

 

 

                PRIENŲ ,,ĄŽUOLO‘‘ PROGIMNAZIJOS  NAUDOJIMOSI
                   KOMPIUTERINE TECHNIKA  MOKYKLOS SKAITYKLOJE
               TAISYKLĖS

     1. Prienų ,,ĄŽUOLO‘‘ progimnazijos bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.
     2.Bibliotekos kompiuteriai yra mokyklos turtas, kuriuo gali nemokamai  naudotis visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis taisyklėmis.
     3. Draudžiama internete naršyti neetiškus tinklapius, parsisiųsdinti ir įdiegti įvairiausiais programas, naudotis nepatikrintais savo informacijos kaupikliais.
     4.Draudžiama keisti darbalaukio fonus, įdiegti ir ištrinti programas, savavališkai junginėti technikos priemones.
     5.Prie vieno kompiuterio gali dirbti tik vienas vartotojas, išskyrus pamokas.
     6.Kompiuteriu dirbama vieną valandą, o esant reikalui laikas gali būti pratęsiamas. Jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ar internetu ilgiau.
     7. Neugdomąją veiklą gali riboti bibliotekos darbuotoja.
     8. Visos iškilusios darbo su kompiuteriais problemos sprendžiamos su bibliotekos darbuotoja.
     9. Visi bibliotekos vartotojai turi laikytis tylos, tvarkos ir darbo saugos reikalavimų.
    10. Dirbant prie kompiuterio, draudžiama valgyti maisto produktus.
    11. Informacijos negalima palikti ant darbalaukio (ji bus ištrinama).
    12. Galima iš anksto užsisakyti pageidaujamą darbo kompiuteriu laiką.
    13. Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:
        13.1. Mokytojai, norintys vesti pamoką ar neformalaus ugdymo užsiėmimus.
        13.2. Mokiniai su mokytojo rekomendacija.
        13.3. Mokiniai, rašantys referatus, atliekantys projektus ir pan.
    14. Baigus darbą, lankytojas turi uždaryti aktyvias programas, bet kompiuterio neišjungti.
    15. Vartotojui, nusižengusiam naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėms, darbuotojas gali tam tikram arba visam laikui uždrausti toliau naudotis kompiuteriu.
    16. Už sugadintą kompiuterinę įrangą taikoma materialinė atsakomybė gimnazijos sutartyje numatyta tvarka.

                            __________________________________________